Úvod > Elektronické navigačné mapy > Všeobecné informácie

Inland ECDIS je systém pre zobrazovanie elektronických navigačných máp vo pre vnútrozemskú plavbu a ďalších informácií. Jeho účelom je prispieť k bezpečnosti a efektívnosti vnútrozemskej plavby a tým aj k ochrane životného prostredia. Inland ECDIS zároveň pomáha znížiť pracovnú záťaž pri navigácii plavidla v porovnaní s tradičnými metódami navigácie a získavania informácií. Inland ECDIS taktiež poskytuje základ pre iné riečne informačné služby, ako je napríklad Inland AIS.

Elektronická navigačná mapa (ENC – z anglického Electronic navigational charts) obsahuje databázu údajov o  vodnej ceste a objektov ležiacich na nej , ktorých obsah, formát a štruktúra zodpovedá štandardu definovanému  pre použitie v systéme Inland ECDIS. Okrem týchto nevyhnutných údajov môže obsahovať doplňujúce údaje, ktoré môžu byť z navigačného hľadiska dôležité (informácie o vodných stavoch, výstražné správy o ľadochodoch a pod.).

Funkčné využitie

Elektronické navigačné mapy majú najmä informačnú funkciu a popri radarovom zobrazení pomáhajú uľahčovať navigačné rozhodnutia. V prípade navigačnej aplikácie ide o zlúčenie využitia výstupu rádiolokátora so zobrazením elektronickej navigačnej mapy v podobe dvoch prekrývajúcich sa vrstiev: elektronickej navigačnej mapy, pri zachovaní minimálnych rozmerov mapy a radarového zobrazenia. Keďže radarové zobrazenie má v tomto prípade prioritu, zobrazuje  sa priamo vo výhľade pozorovateľa ako horná vrstva. Pod ňou leží elektronická mapa, ktorej pozícia, orientácia a mierka sa prispôsobuje  radarovému prekrytiu.

Informačný status umožňuje  len zobrazenie elektronickej navigačnej mapy priamo  na palubnom počítači. Tento režim umožňuje meniť orientáciu, rotáciu mierku mapy, hoci je odporúčané pohybovať sa v rozmedzí, stanovenom pre radarové zobrazenie, s orientáciou na sever alebo vzhľadom na plavebnú os a aktuálnu polohu alebo vzhľadom na súčasnú vodiacu loď.

Výhodou oboch zobrazení je najmä automatická identifikácia plavidla na mape, jej súbežný posun a zmena orientácie v závislosti od zmeny polohy plavidla. 

Význam

Systém Inland ECDIS s použitým elektronickej navigačnej mapy umožňuje plynulú zmenu medzi jednotlivými režimami zobrazenia, zobrazujúc vždy aktuálny stav.  Spoľahlivosť metódy ako aj možnosť kombinácie s inými zariadeniami predstavuje moderný spôsob navigácie, ktorá pomáha odľahčiť vodcu plavidla od pracovného zaťaženia súvisiaceho s tradičnými navigačnými a informačnými procedúrami.  Možnosť sprostredkovania výstrah a obmedzení v súvislosti s lodnou prevádzkou v spojení s existenciou európsky platných noriem prispieva k zvýšeniu bezpečnosti a efektívnosti dopravy na vodných cestách a ochrane životného prostredia.

Režimy prevádzky

Informačný režim

V informačnom režime vybavenie pre Inland ECDIS funguje ako elektronický atlas a slúži na pomoc a poskytovanie informácií o vodnej ceste. Tento režim nie je určený na navigáciu plavidiel. Po pripojení snímača určovania polohy sa obraz na mape dá automaticky nastaviť tak, že poloha lode je zafixovaná v strede obrazovky. Ak je aplikácia (prehliadač Inland ECDIS) pripojená k transpondéru Inland AIS, je možné zobraziť aj iné plavidlá, ktoré sú vybavené stanicami Inland AIS.
Pre zariadenia a aplikácie Inland ECDIS, ktoré sú určené len pre použitie v informačnom režime, sa požiadavky štandardu Inland ECDIS chápu ako odporúčania.

 

Navigačný režim

Navigačný režim predstavuje využitie Inland ECDIS na vedenie plavidla pomocou radaru a mapového obrazu, ktorý sa zobrazuje pod radarovým obrazom. Zariadenie Inland ECDIS, schopné pracovať v navigačnom režime, predstavuje radarové vybavenie, ktoré je definované predpismi o minimálnych požiadavkách a testovacích podmienkach pre radarové zariadenia používané pre plavbu na Rýne a vyžaduje si typové a testové schválenie. Poloha plavidla sa odvádza od nepretržitého systému určovania polohy, ktorého presnosť je v súlade s požiadavkami na bezpečnú plavbu. Určovanie polohy a smeru musí spĺňať požiadavky definované v časti 4, Dodatok A, č. 2.1 štandardu.

Obr: Elektronická navigačná mapa s radarovým prekrytím
Vyhľadavanie