RIS Index

Všeobecná charakteristika

V zmysle článku č. 4. Smernice Európskeho Parlamentu a Rady č. 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (ďalej len „Smernica“) sú jednotlivé členské štáty Európskej únie povinné pre účely zriadenia RIS zabezpečiť poskytovanie všetky relevantné údaje týkajúce sa plavby a plánovania cesty na vnútrozemských vodných cestách. Príloha č. 1 Minimálne požiadavky pre údaje týkajúce sa plavby a plánovania cesty na vnútrozemských vodných cestách zahŕňajú najmä informácie:

  1. os vodnej cesty s určením kilometrovníka,
  2. obmedzenia plavidiel alebo zostáv z hľadiska dĺžky, šírky, ponoru a najvyššieho pevného bodu plavidla nad hladinou,
  3. prevádzkové časy objektov obmedzujúcich plavbu, najmä plavebných komôr a mostov,
  4. lokalizácia prístavov a terminálov,
  5. referenčné údaje vodočetných staníc vzťahujúce sa k plavbe.


RIS index predstavuje súbor referenčných údajov, obsahujúci informácie objektoch na vodnej ceste, ktoré sú dôležité pre plavbu. Správa referenčných údajov, t.j. ich zhromažďovanie a spracovávanie je riadené na vnútroštátnej úrovni. Hlavný dôraz na pri realizácii národných infraštruktúr je kladený najmä na ich pripravenosti ich prepojenia s európskou databázou. Kľúčovou prioritou sa tak stáva zladenie referenčných údajov poskytovaných v rámci RIS indexu, služby Elektronických hlásení z lodí, Plavebných správ pre veliteľov lodí a elektronických navigačných máp na vnútrozemských vodných cestách.

Význam a použitie

Systém poskytovania riečnych informačných služieb je navrhnutý ako komplexný celok, kde sa informácie poskytujú v čo možno najširšej miere. Systém Inland ECDIS na vnútrozemských vodných cestách definuje kód polohy pre všetky objekty, ktoré sú dôležité pre plavbu alebo plánovanie plavby, vychádzajúc zo Štandardu pre elektronické hlásenia publikovaného Centrálnou komisiou pre plavbu na Rýne. Využitie kódu polohy pri identifikácii polohy objektov na vodnej ceste, ktoré sú dôležité z hľadiska plavby a plánovania cesty vykazuje plnú efektívnosť až v prípade, že existujúci rozsah informácií je možné rozšíriť o ďalšie informácie v súlade s minimálnymi požiadavkami pre údaje, ktoré stanovuje Smernica. Takýmto spôsobom bude možné rozpoznať nielen, že určený objekt leží na príslušnom riečnom kilometri, príslušnej vodnej cesty, ale taktiež budú k dispozícii informácie o obmedzeniach prevádzkových časov objektu (v prípade napríklad mostov alebo plavebných komôr), alebo obmedzeniach z hľadiska prípustných rozmerov plavidiel. Pre tento účel bol vytvorený RIS index.

Minimálny súbor údajov potrebných pre plavbu a plánovanie cesty na vnútrozemským vodných cestách je poskytovaný v súlade so Smernicou najmä prostredníctvom elektronických navigačných máp (ENC). Elektronické navigačné mapy sú povinne vypracované iba pre vnútrozemské vodné cesty členských štátov triedy IV a vyššej, ktoré sú prepojené vodnou cestou triedy IV alebo vyššou s vodnou cestou triedy IV alebo vyššou iného členského štátu vrátane prístavov na týchto vodných cestách IV a vyššej triedy. Pre poskytnutie údajov pre vnútrozemské vodné cesty nižšej kategórie sa ako vhodná alternatíva ukazuje práve RIS index.

Na stiahnutie

Slovenský RIS Index je spracovaný pre vodnú cestu Dunaj. Súčasťou RIS Indexu sú aj údaje o osi vodnej cesty s uvedením hektometrov. Aktuálna verzia zo 14.06.2022 je vyhotovená v súlade s "RIS Index Encoding Guide 3.0". Prevziať si ju môžete kliknutím na nasledujúci odkaz: RIS Index SK 14.06.2022.